top of page

Barns rättigheter och Tidöavtalet

Uppdaterat: 10 apr.

Jag har ett tydligt fokus på Barn har rätt och det är att stärka barns rättigheter i samhället. Min verksamhet är partipolitiskt obunden. Men barns rättigheter är en politisk fråga eftersom barnkonventionen är svensk lag. Ett barnrättsbaserat synsätt ska prägla alla beslut i Sverige. Jag är därför särskilt intresserad av politik utifrån ett barnrättsperspektiv och ett generellt människorättsperspektiv.


Jag har läst Tidöavtalet och gjort en analys utifrån barnkonventionen och mina kunskaper och erfarenheter av barns rättigheter.


Till att börja med behöver vi uppmärksamma det faktum att Sverige är ett rikt land med mycket resurser som har goda möjligheter att efterleva barnkonventionen. Sverige anses även vara ett föregångsland när det gäller barns rättigheter och många länder har vänt sig till Sverige för att se hur vi arbetar.


Så vad kan vi säga om barns rättigheter och Tidöavtalet?


Några generella saker om barnkonventionen som Tidöavtalet förbiser:

 • Barnkonventionen är svensk lag. Det som står skrivet i den gäller i Sverige.

 • Barnkonventionen gäller alla barn som befinner inom landets gränser.

 • Enligt artikel 41 ska Sverige behålla lagar som går längre än barnkonventionen vad gäller förverkligandet av barns rättigheter.

 • Enligt artikel 4 ska Sverige vidta alla lämpliga åtgärder (lagstiftande, administrativa och andra) för att genomföra rättigheterna som står skriva i barnkonventionen.

 • Enligt artikel 2 (som är en av fyra grundprinciper) får barn inte diskrimineras


Förslag i Tidöavtalet som kan komma att gynna barn:

 • Särskilt stöd ska ges till barn som anhöriga och personal som arbetar med barn ska ha särskild utbildning i detta. Stöd till barn till personer med missbruksproblem behöver utvecklas, bland annat genom stödlinjer.

 • Man vill satsa på barns psykiska ohälsa, suicidprevention och barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. En ”haverikommission” ska tillsättas när en person har begått självmord, för att bl.a. socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska göra en utredning om vad som hänt och vad som kan ha brustit. Ett förslag som jag ser positivt på. Jag tänker bland annat på det barn som tog sitt liv på ett HVB-hem i våras och jag ville se en granskning av samtliga instanser som kommit i kontakt med barnet för att utreda brister. Jag skrev om det här.

 • Man vill satsa på en likvärdig skola, till exempel språkförskolor, stärka elevhälsan, tillgång till läxhjälp etc. Det är dock otydligt formulerat och oklart vad detta kommer innebära. Det finns en risk att barns rätt till delaktighet kränks om man inte inkluderar barn i dessa processer.

 • Man vill i högre grad stötta brottsoffer, höja skadestånd och införa vistelseförbud. Gärningsperson ska inte få vistas i området där barnet (brottsoffret) befinner sig och det i sin tur stärker barnets trygghet.

 • Man vill satsa på familjecentraler där man samlar mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst för att satsa på förebyggande arbete.


Förslag i Tidöavtalet som kommer att missgynna barn och strider mot barnkonventionen:

 • Man vill tillsätta en utredning för att utreda modersmålsundervisningen. I artikel 29 och 30 i barnkonventionen är det tydligt att barn har rätt att använda sitt eget språk och att barnets språk ska respekteras. Dessutom visar forskning att ens modersmål är viktigt för att lära sig ett annat språk (i detta fallet svenska) och för att ha en bra relation till sina föräldrar.

 • Man vill ta bort möjligheten till tandvård för barn som söker asyl och barn som saknar uppehållstillstånd. Detta strider bland annat mot artikel 24 och artikel 2 i barnkonventionen.

 • Man vill införa tvångsåtgärder (bl.a. visitering) för att förhindra brott, även om det inte finns misstanke om brott. Barn har rätt att röra sig fritt och har rätt till ett privatliv enligt artikel 16 i barnkonventionen.

 • Det finns ett förslag om hårdare straff och det är oklart om det gäller barn. Istället för att kommunen som idag har ansvaret för unga som begår brott så ska kriminalvården ta över ansvaret. Man ska undvika fängelse för att barn som begått brott ska återanpassas till samhället (artikel 40).

 • En utredning ska tillsättas för att överväga en sänkning av straffmyndighetsåldern. Återigen strider detta mot artikel 41 om att redan existerade lagar som är mer långtgående än barnkonventionen ska inte tas bort. I den allmänna kommentaren 24 om barnets rättigheter i det straffrättsliga systemet berömmer barnrättskommittén länder som har en högre straffålder.

 • Lagen om vård av unga ska användas oftare. Det ska alltså bli lättare att tvångsomhänderta barn. Denna punkt är jag tudelad kring. Å ena sidan vet vi (som möter barn i utsatthet) att det finns tillfällen då barn i större utsträckning skulle behöva omhändertas för sitt bästa men att det inte finns lagstöd för det och barnet riskerar att fara ännu mer illa. Men vid en närmare blick av detta avsnitt i avtalet så går det läsa att man även vill förstärka föräldraansvaret med motiveringen att stärka stödet för barn. Det finns en stor risk, som redan existerar, att föräldrar och barn som behöver stöd inte vågar söka det för att de är rädda att barnet ska omhändertas. På tal om vikten av förebyggande insatser så är detta ett förrädiskt förslag som noggrant behöver utredas och som dessutom kan komma att strida mot artikel 9 barnkonventionen om att inte skiljas från sina föräldrar.

 • I Tidöavtalet står det om satsningar på brottsprevention. Barn som har begått brott eller riskerar att begå brott riskerar att stigmatiseras av detta förslag. Jag tror inte på att man ska ha en explicit brottsprevention för barn. Jag tror att man ska förebygga alla typer av risker för barn och se till att barn får en bra uppväxt där man inte riskerar negativa konsekvenser av den.

 • Vad gäller avsnittet om migration och integration i Tidöavtalet så försämrar alla punkter, så långt det är möjligt, för barn och vuxna asylsökande. Barns rättigheter inskränks kraftigt. Man vill begränsa de humanitära grunderna för att få stanna i Sverige. Det kommer slå hårt mot barn och går emot flera artiklar och vad som står skrivet i allmänna kommentarer.

 • Vi har redan idag en restriktiv migrationspolitik som barn far illa av. Nu vill man bland annat kunna återkalla uppehållstillstånd vilket kommer orsaka en stor stress för barn.

 • Man vill införa anmälningsplikt för att upptäcka personer som befinner sig i Sverige utan giltiga tillstånd. Detta kommer slå hårt mot barn som saknar tillstånd och risken att barnet inte kommer våga gå i skolan eller uppsöka vård är överhängande.

 • Vidare vill man begränsa rätten till tolk för personer i asylprocesser. Detta riskerar inte bara att processen blir mer rättsosäker utan innebär också en grov kränkning av barns rättigheter. Barn måste ha tillgång till en tolk under hela asylprocessen för att få sin rätt att bli hörd tillgodosedd. Detta är en av barnkonventionens grundprinciper och står skrivet i artikel 12.

 • Man vill sänka alla ekonomiska stöd och begränsa materiella förmåner för människor som kommer till Sverige. Men samtidigt vill man ha en bättre integration…

 • Man vill minska flyktingkvoten. Detta kommer drabba barn eftersom färre barn på flykt kommer kunna komma på laglig väg till Sverige. Människor kommer inte sluta fly, det kommer bara bli svårare, mer riskfyllt och mer olagligt att fly. Men att söka asyl är inte ett brott, det är en mänsklig rättighet!

 • Flera av förslagen om migration och integration strider inte bara mot barnkonventionen utan även mot andra internationella bestämmelser som Sverige är bundna till, bland annat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU:s skyddsgrundsdirektiv. Och även UNHCRs handbok om förfarandet om kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning inklusive handbokens medföljande riktlinjer.

 • Angående frågan om bistånd så vill man enligt Tidöavtalet sänka biståndet. Detta går stick i stäv med artikel 4 om att stater ska samarbeta för att uppfylla barns rättigheter. Sverige har en viktig roll i att stå upp för barns rättigheter även i andra länder. Idag pågår flera kriser runt om i världen och barn som lever i de fattigaste länderna drabbas värst. Samarbeten över gränserna behövs och Sverige har varit en förebild för andra länder som har fått positiva effekter vad gäller bistånd. Att Sverige sänker biståndet får stora konsekvenser för barn.

 • Avsnittet om miljön är kort i Tidöavtalet. Flera miljöorganisationer har riktat kritik mot Tidöavtalet och är oroliga över att miljöfrågan förminskas och inte prioriteras högre. Angående barns rättigheter och miljön så är det barn som drabbas mest av klimatförändringar, och barn bidrar minst till klimatkrisen. Miljön var den viktigaste valfrågan för barn och unga.


Sammanfattningsvis finns det några positiva förslag som skulle gynna barn och barns rättigheter om de blev verklighet men de negativa delarna är alldeles för många och stora för att de positiva ska väga över. Barn som redan lever i utsatthet kommer att drabbas mest om man kollar på Tidöavtalet i sin helhet. Förslagen gör skillnad på barn och barn. Enligt avtalet spelar det roll vad man som barn har för föräldrar, var man kommer ifrån och vilket område man bor i. Detta strider mot en av barnkonventionens huvudprinciper, artikel 2 om att skyddas mot diskriminering.


Det är bara ett avsnitt i avtalet som är utförligt formulerat, det är avsnittet om migration och integration. De andra delarna är svepande, kort formulerade och svåra att få ihop och helt förstå innebörden av. Till exempel på punkten om förebyggande arbete står det att det ska vara evidensbaserat, vilket låter bra, men många av förslagen i Tidöavtalet är inte evidensbaserade, vilket lämnar utrymme för frågor kring avtalets seriositet. Det är tydligt att en barnkonsekvensanalys inte har gjorts och att Tidöavtalet saknar ett barnrättsperspektiv.


Det är framförallt synen på barn som bedrövar mig när jag läser Tidöavtalet. Tidöavtalet präglas av en dålig barnsyn och retoriken är rasistisk, stigmatiserande och diskriminerande. Förslagen riskerar att öka polariseringen och försvåra integrationen. En bit av barnets ställning tas ifrån barnet när vi tar bort lagar som skyddar det. När vi stiftar lagar som stärker barns rättigheter så stärks barns ställning. När vi gör motsatsen så sker också motsatsen.


Jag är tveksam till om Sverige kommer fortsätta vara en stor förebild för andra länder gällande barns rättigheter. Sverige tar ett stort steg tillbaka vad gäller synen på barn och ska man tro på att förslagen som står i Tidöavtalet (vilket kan vara svårt för en barnrättsaktivist men ändå obotlig barnrättsoptimist) kommer förverkligas så kommer barns rättigheter tyvärr reduceras i Sverige.


 

Är er verksamhet intresserad av att lära er mer om barns rättigheter och hur barnkonventionen kan bli mer konkret och synlig i ert dagliga arbete? Läs mer om de föreläsningar och workshops jag erbjuder här.


Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page