top of page

Från konventionstext till konkret handling

Barnkonventionen innehåller barnets rättigheter och vuxnas skyldigheter och är svensk lag. Barnkonventionen ställer krav på samhället och de verksamheter som på något sätt kommer i kontakt med barn. Vill ni ha kunskap om vad lagen innebär för just er verksamhet? Vill ni lära er mer om hur ni kan implementera barnkonventionen och se till att den efterlevs? Vill ni att barns rättigheter ska bli konkreta och synliga i ert dagliga arbete?

 

Vad betyder egentligen barnets bästa och hur kan man komma fram till det? Vad betyder det att göra barn delaktiga i processer och hur gör man? Hur kan man försäkra sig om att barn inte diskrimineras? 

Under en halv- eller heldag kommer er verksamhet på ett kreativt och inspirerande sätt komma fram till svaret på frågor om barns rättigheter och få kunskap om hur ni kan jobba vidare med artiklarna i barnkonventionen.

Jag sätter ihop en workshop som passar er verksamhet utifrån intresse och behov. Genom interaktiva övningar, diskussioner och relevant kunskap kommer ni efter dagen vara mer rustade för att jobba med barns rättigheter och vuxnas skyldigheter.

Exempel på rättigheter som vi kan jobba med under workshopen:

 

 • Rätten att komma till tals

 • Alla barns lika värde

 • Barnets bästa

 • Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling

 • Barnets rätt att uttrycka sig

 • Rätten att inte bli utsatt för vanvård eller övergrepp

 • Barnets delaktighet

 • Barnets inflytande

 • Rätten till information

 • Rätten till stöd

 • Förklara så barn förstår

 • Försäkra sig om att barn förstår

 • Barn ska känna till innehållet i barnkonventionen

 • Barnkonventionen utifrån läroplanen

 • Rätten till likvärdig utbildning oavsett social bakgrund

 • Rätten till psykisk och social utveckling

 • Anmälningsskyldigheten

 • Samverkan mellan stödinsatser

Gruppdiskussion
kreativt möte
utför arbete tillsammans
 • Facebook - Grå Circle
 • Instagram - Grå Circle
 • Linkedin - Grå Circle
 • RSS - Grå Circle
bottom of page