Barnkonventionen är lag!

Barnkonventionen är svensk lag sen januari 2020. Det ställer höga krav på samhället och de verksamheter som kommer i kontakt med barn. Vill ni ha kunskap om vad lagen innebär för just er verksamhet? Vill ni lära er mer om hur ni kan implementera lagen och se till att den följs? 

 

Vad betyder egentligen barns bästa? Hur kan ni jobba i just er verksamhet för att säkerställa att barns bästa alltid kommer i främsta rummet? 

Under en halvdag kommer er verksamhet att på ett kreativt och inspirerande sätt komma fram till svaret på ovanstående frågor och få kunskap om hur ni kan jobba vidare med artiklarna i barnkonventionen.

Jag sätter ihop en workshop som passar er verksamhet utifrån intresse och behov. Genom interaktiva övningar diskussioner och relevant kunskap kommer ni efter dagen vara mer rustade för att jobba med barns rättigheter i er verksamhet.

Exempel på rättigheter som vi kan jobba med under workshopen:

 

 • Rätten att komma till tals

 • Alla barns lika värde

 • Barnets bästa

 • Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling

 • Barns rätt att uttrycka sig

 • Rätten att inte bli utsatt för vanvård eller övergrepp

 • Barns delaktighet

 • Barns inflytande

 • Rätten till information

 • Rätten till rätt stöd

 • Förklara så barn förstår

 • Försäkra sig om att barn förstår

 • Barn ska känna till innehållet i barnkonventionen

 • Barnkonventionen utifrån läroplanen

 • Rätten till likvärdig utbildning oavsett social bakgrund

 • Rätten till psykisk och social utveckling

 • Anmälningsskyldigheten

 • Samverkan mellan stödinsatser

Gruppdiskussion
kreativt möte
utför arbete tillsammans
 • Facebook - Grå Circle
 • Instagram - Grå Circle
 • Linkedin - Grå Circle
 • RSS - Grå Circle